Home > Our Work > Full Calendar
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 16h00, Aug 03, 2021
Dr. Võ Hữu Phước
Dr. Võ Hữu Phước
14h00 - 16h00, Aug 04, 2021
Dr. Nguyen Thanh Liem - HAIVN
Dr. Nguyen Thanh Liem - HAIVN
14h00 - 16h00, Aug 05, 2021
Mia Nguyen, Ho Chi Minh AIDS Association and HAIVN
Mia Nguyen, Ho Chi Minh AIDS Association and HAIVN
14h14 - 16h00, Aug 06, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 09, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 10, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 11, 2021
HCDC,  HAIVN, OPCs: Binh Chanh, District 4, Go Vap
HCDC, HAIVN, OPCs: Binh Chanh, District 4, Go Vap
14h00 - 16h00, Aug 12, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 12, 2021
Professor. Howard Libman, Harvard Medical School, BIDMC Hospital, Boston
Professor. Howard Libman, Harvard Medical School, BIDMC Hospital, Boston
16h30 - 17h30, Aug 12, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 13, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 16, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 17, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 18, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 19, 2021
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
Dr. Trương Hữu Khanh - Pediatric 1 hospital , Dr. Nguyễn Thanh Liêm - HAIVN
14h00 - 15h00, Aug 20, 2021
Dr. Dư Tuấn Quy - Pediatric 1 Hospital, Dr. Nguyễn Thanh Liêm, HAIVN
Dr. Dư Tuấn Quy - Pediatric 1 Hospital, Dr. Nguyễn Thanh Liêm, HAIVN
10h00 - 12h00, Aug 24, 2021
Dr. Nguyễn Thị Bích Ty – Demartology hospital
Dr. Nguyễn Thị Bích Ty – Demartology hospital
14h00 - 16h00, Aug 24, 2021
Dr. Nguyễn Thị Thu Hiền, Dr. Trịnh Nhựt Thư Hương
Dr. Nguyễn Thị Thu Hiền, Dr. Trịnh Nhựt Thư Hương
14h00 - 16h00, Aug 26, 2021
Dr. Tô Hoài Thư
Dr. Tô Hoài Thư
14h00 - 16h00, Aug 31, 2021